Begrepp statistiska undersökningar

Mätfel

Population

Totalundersökning

Stickprovsundersökning

Systematiskt urval

Obundet slumpmässigt urval

stratifierat urval

urvalsfel

konfidensintervall

felmarginal

statistiskt säkerställd

svarsbortfall