EK13 Instuderingsuppgifter inför prov kapitel 10-14

EK13 Instuderingsuppgifter inför prov kapitel 10-14

 

Vad kännetecknar ett optimalt valutaområde?

Diskutera en eventuell skandinavisk valutaunion, fördelar och nackdelar

Förklara följande begrepp:

a) Spekulation

b)Moral Hazard

c)Devalvering

d)Valutareserv

e)Stagflation

Vad är skillnaden mellan fast och rörlig växelkurs?

Ange några orsaker till Eurokrisen

Varför bildades EU?

Vilka krisfaktorer brukar finnas vid en finansiell kris?

Varför har finansiella kriser i ett land effekter på hela världsekonomin?

Om den svenska kronan minskar i värde gentemot andra valutor, vad innebär det för svenska företags handel med utlandet?

Riksbanken kan påverka den svenska kronkursen genom att påverka utbud och efterfrågan. Beskriv på vilket sätt.

Vilka för- och nackdelar finns med fasta respektive flytande valutakurser?

Vad menas med att bygga institutioner?

 

 

Förslag på svar:

Optimalt valutasamarbete

  • Geografisk närhet
  • Hög regional integration
  • Hög grad av faktorrörlighet
  • Likartad ekonomisk utveckling (dvs. få assymetriska chocker)
  • Likartad produktionsstruktur
  • Likartade konjunkturssvängningar
  • Likartade stabiliseringpolitiska mål
  • Likartad inriktning på finans- och penningpolitik

 

Skandinavisk valutaunion: se ovan

 

Spekulation är ekonomisk investering avsedd att ge avkastning på kort sikt

Moral Hazard endera parten i ett ingånget avtal ändrar sitt beteende efter att kontraktet signerats

stagflation: både inflation och arbetslöshet är hög

valutareserv: buffert i utländska tillgångar eller ex. guld

 

Svenska varor blir billigare utomlands, eftersom den svenska kronan kostar mindre att köpa. Det innebär att exporten ökar.

 

Finansiell kris: Asymmetrisk information, dvs. information om vad som pågår är ojämnt fördelad, det sker ett ofördelaktigt urval och att omoraliska risker tas på marknaden.

 

effekter på hela världsekonomin: Information sprids numera blixtsnabbt och världens ekonomier är integrerade och beroende av varandra.

 

Riksbanken:

Om Riksbanken köper svenska kronor ökar efterfrågan på kronor och värdet på kronan ökar. Om Riksbanken säljer kronor ökar utbudet och kronans värde sjunker. Ett annat sätt att påverka kronan är genom styrräntan. När Riksbanken höjer styrräntan blir det attraktivt att placera pengar i Sverige och efterfrågan på kronor ökar och kronans värde ökar.

 

Fast/Rörlig växelkurs

Fördelar med rörlig växelkurs: Smidigare justeringsmekanism om ekonomier är i obalans, centralbanken kan bestämma och styra inflationstakten och inget behov av nationella reserver vilket höjer den nationella likviditeten.

Nackdelar med rörlig växelkurs: Export- och importföretag får svårare att planera eftersom valutavärdet kan förändras snabbt vilket förändrar förutsättningarna för handel med utlandet. Fördelar med fast växelkurs: Företagen får lättare att planera sin handel. Nackdelar med fast växelkurs: Möjligheten att det uppstår hög inflation som inte går att bryta och som skapar höga räntor och hög arbetslöshet. Industrin riskerar att föråldras om trycket på industrins effektivitet minskar p g a möjligheten till devalvering.