EK13 Instuderingsuppgifter inför prov kapitel 10-14

EK13 Instuderingsuppgifter inför prov kapitel 10-14

 

Vad kännetecknar ett optimalt valutaområde?

Diskutera en eventuell skandinavisk valutaunion, fördelar och nackdelar

Förklara följande begrepp:

a) Spekulation

b)Moral Hazard

c)Devalvering

d)Valutareserv

e)Stagflation

Vad är skillnaden mellan fast och rörlig växelkurs?

Ange några orsaker till Eurokrisen

Varför bildades EU?

Vilka krisfaktorer brukar finnas vid en finansiell kris?

Varför har finansiella kriser i ett land effekter på hela världsekonomin?

Om den svenska kronan minskar i värde gentemot andra valutor, vad innebär det för svenska företags handel med utlandet?

Riksbanken kan påverka den svenska kronkursen genom att påverka utbud och efterfrågan. Beskriv på vilket sätt.

Vilka för- och nackdelar finns med fasta respektive flytande valutakurser?

Vad menas med att bygga institutioner?

 

 

Förslag på svar:

Optimalt valutasamarbete

 • Geografisk närhet
 • Hög regional integration
 • Hög grad av faktorrörlighet
 • Likartad ekonomisk utveckling (dvs. få assymetriska chocker)
 • Likartad produktionsstruktur
 • Likartade konjunkturssvängningar
 • Likartade stabiliseringpolitiska mål
 • Likartad inriktning på finans- och penningpolitik

 

Skandinavisk valutaunion: se ovan

 

Spekulation är ekonomisk investering avsedd att ge avkastning på kort sikt

Moral Hazard endera parten i ett ingånget avtal ändrar sitt beteende efter att kontraktet signerats

stagflation: både inflation och arbetslöshet är hög

valutareserv: buffert i utländska tillgångar eller ex. guld

 

Svenska varor blir billigare utomlands, eftersom den svenska kronan kostar mindre att köpa. Det innebär att exporten ökar.

 

Finansiell kris: Asymmetrisk information, dvs. information om vad som pågår är ojämnt fördelad, det sker ett ofördelaktigt urval och att omoraliska risker tas på marknaden.

 

effekter på hela världsekonomin: Information sprids numera blixtsnabbt och världens ekonomier är integrerade och beroende av varandra.

 

Riksbanken:

Om Riksbanken köper svenska kronor ökar efterfrågan på kronor och värdet på kronan ökar. Om Riksbanken säljer kronor ökar utbudet och kronans värde sjunker. Ett annat sätt att påverka kronan är genom styrräntan. När Riksbanken höjer styrräntan blir det attraktivt att placera pengar i Sverige och efterfrågan på kronor ökar och kronans värde ökar.

 

Fast/Rörlig växelkurs

Fördelar med rörlig växelkurs: Smidigare justeringsmekanism om ekonomier är i obalans, centralbanken kan bestämma och styra inflationstakten och inget behov av nationella reserver vilket höjer den nationella likviditeten.

Nackdelar med rörlig växelkurs: Export- och importföretag får svårare att planera eftersom valutavärdet kan förändras snabbt vilket förändrar förutsättningarna för handel med utlandet. Fördelar med fast växelkurs: Företagen får lättare att planera sin handel. Nackdelar med fast växelkurs: Möjligheten att det uppstår hög inflation som inte går att bryta och som skapar höga räntor och hög arbetslöshet. Industrin riskerar att föråldras om trycket på industrins effektivitet minskar p g a möjligheten till devalvering.

 

EK14 Inlämningsuppgift Ekonomisk historia

Inlämningsuppgifter Ekonomisk Historia

 

 1. Varför kan man säga att romarriket var den första gemensamma marknaden runt Medelhavet?
 2. Vilka faktorer tror man ledde till en period av tillväxt i Europa efter år 1000?
 3. Under 1300-talet minskade handeln. Varför? Vilka städer var centra för handeln under den här perioden?
 4. Varför innebar 1500-talet en period av ekonomisk tillväxt?
 5. Vilka städer blev under 1400- och 1500-talen centra för handeln?
 6. Förklara vad merkantilismen innebär.
 7. Vad hände med handeln under 1700-talet?
 8. Varför växte välståndet i just Europa? Vilka institutioner och andra för ändringar lade grunden för detta välstånd?

EK13 Debatt

Valutasamarbete JA: Emelie, Kristijana, Adam NEJ: Frida, Simone, Emma

Brexit ja lämna: Dennis, Lina, Robin  NEJ stanna kvar: Måns, Ebba, Moa

Aktuellt idag!

Brexit would damage EU and UK ‘politically and economically’

Alice, Ebba, Ally, Caroline

 

 

Ny press på Riksbanken efter besked från ECB 

Viggo, Oscar

Oljepriset lyfter igen

Benjamin, Harry

 

US election: What would a Donald Trump presidency be like? (Jämför med Clinton/Sanders samt annan republikansk kandidat)

Josefine, Sara, Simon

 

VW skandal pressar tysk ekonomi

Linus, Oliver, Fabian

EK14

 1. Välj en historisk händelse eller period som har haft stor betydelse för utvecklingen av ekonomin och handeln i världen eller Sverige. Ta reda på fakta om den. Beskriv händelsen, hur den uppstod och vad den innebar samt vilka konsekvenser den fick för den framtida utvecklingen.
 2. Välj en inflytelserik ekonomisk person som spelat en viktig roll när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige och resten av världen. Beskriv hur den här personen påverkat den ekonomiska utvecklingen genom sina gärningar, sitt företag eller sina ekonomiska teorier.

EK13 Finansiella kriser fördjupningsfrågor

Fördjupningsfrågor Finansiella kriser

 

Under den senare delen av 2000-talet och början av 2010-talet upplevde världen flera finansiella kriser. Välj någon av följande finansiella kriser och ta reda på vad som föranledde dem samt vilka åtgärder som gjordes för att komma ur krisen.

 

 • Den globala finanskrisen 2008, med början i USA, Frida,
 • Finanskrisen på Island 2008, Simone,
 • Irlands finanskris 2009, Ebba
 • De baltiska staternas finanskris ca 2009: Kristijana, Dennis
 • Greklands finanskris i början av 2010-talet, Emelie, Måns, Moa

 

v.49

Repetition

BNP, bytesbalans, betalningsbalans etc. olika sätt att beräkna BNP, Inflation

Bruttonationalprodukten, BNP, mäter värdet av nationens sammanlagda produktion av varor och tjänster under en viss tidsperiod (vanligtvis ett år)

På vilka olika sätt kan man beräkna BNP?

 BNP per capita, real BNP, nominell BNP.

Hur jämförs BNP mellan länder?

Alternativa indikatorer på levnadsstandard används?

 

Bytesbalansen: Nationens finansiella sparande, om bytesbalansen är positiv har landets fordringar på utlandet ökat, är den negativ har utlandets fordringar på det egna landet ökat.

 

Betalningsbalans: En sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet

 

Inflation: Genomsnittlig relativ prisökning över en viss period (vanligtvis ett år)

Vilket inflationsmål har Sveriges Riksbank? Varför är detta viktigt? Jf. med deflation.

 

Vad är KPI och ex Big Mac index?

 

Beskriv penningpolitik och finanspolitik, hör de samman, på vilket/vilka sätt i så fall?

 

Introduktion: Bildningsbyrån finans 30 min (UR) http://www.ur.sewww.ur.se/Produkter/186852-Bildningsbyran-finans-Penningpolitik

anteckna, sammanfatta, jämföra med sina klasskamrater. Vilka frågor vill de ha svar på för att fullt ut förstå programmet? Lägg in i ett google doc för att kunna svara på dessa tillsammans.